Национални програми

„Красота преминала през времето и традиция, която пазим жива.

Онази красота, която виждаш с очите си и чустваш със сърцето си. За постигането на резултата  е нужно само  безкористна любов и безкрайно търпение“

Проектът е свързан със запознаване и обогатяване на знанията на децата в сферата на българските народни занаяти. Чрез него те ще развият  умения  на децата за изработка на различни предмети от бита на хората в миналото. Ще спомогне за стимулиране на естетическо отношение към българското и изграждане на  конструктивно-технологични умения в предучилищна възраст, развиване на фината моторика.

 

В детската градина се поставя началото на естетическата култура- резултат от активно и творческо усвояване на духовното наследство на обществото. Естетическата култура на личността има в основата си съвкупност от субективни предпоставки за естетическо усвояване - възприемане, изживяване, претворяване, преобразяване и др.

 

Предучилищната възраст е най - сензитивния период за естетическо въздействие. В тази възраст с лекота се пробужда интересът към художествена дейност. Децата интуитивно се насочват към цветовете като проявяват потребност от художествено творчество и творческа активност.

 

Българският фолклор, традиции и минало е иновативен образователен ресурс, който насърчава пълноценното развитие на деца. Предлага цялостни решения за социално-емоционално развитие, творческо мислене и изразяване, езикова култура и грамотност, които насърчават изграждането на уменията, използвайки подходът “учене чрез правене”. Това е начин на преподаване, който мотивира децата и ги прави щастливи и нетърпеливи да учат.

 

Реализирането на проектната идея ще осигури алтернативен и нетрадиционен начин за получаване на знания и изграждане на умения. Поради факта , че много от  занаятите са вече на изчезване  и ние, като педагзи, смятаме, че сме длъжни да предадем знания и умения за тях на децата, защото носят в себе си  красота, въображение и творчество, както и спецификата на различните етнографски области в България. Те представляват част от българското културно наследство и като примери за народно майсторство и изкуство трябва да бъдат съхранявани, тъй като а част от националната ни идентичност.

 

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 

1. Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес в детското заведение.

 

2. Приобщаване на детето към завещаното от нашите деди.

 

3. Изграждане на знания за народните занаяти и фолклор и съхранението им.

 

4. Създаване и организиране на творческа образователна среда.

 

5. Работа в екип чрез дейности по ОН „Изобразително изкуство“, ОН  „Музика“ и ОН „Конструктивни технологии“.

 

6.Изграждане на  конструктивно-технологични умения при децата .

 

Основните цели ще бъдат реализирани чрез прилагане на подхода „учене чрез правене“ в допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. В тези моменти ръководителите на групите ще работят върху придобиването на нови знания и умения в следните направления:

 

Развиване на социални знания и умения във всички възрастови:

 

-                     Сътрудничество и работа в екип;

 

-                     Определяне и спазване на правила;

 

-                     Идентифициране на лични предпочитания и личен избор;

 

-                     Проследяване напредъка към целите.

 

Развитие на индивидуалните знания и умения във всички възрастови групи:

 

·  Развитие на емоционалните знания и умения – Познаване, назоваване и изграждане на представи за различни видове занаяти; пресъздаване на бита от миналото на общността ни; възприемане и пресъздаване на народни мотиви и предмети;  обработване на творчески материали; съединяване и свързване; обогатяване на речника с думи от миналото; конструиране и моделиране;

 

·                     Развиване на социални знания и умения - Идентифициране на лични предпочитания и личен избор; насърчаване уменията за самооценка; разбиране на последствията на действията си; самоутвърждаване и общуване с околните; семейство - членове, роли и отговорности; общност и социални връзки; професии насочени  към услугите в общността; толерантност и приобщаване на различните от нас; инициативност.

 

·  Развитие на грамотност и езикова култура: обогатяване на речника с нови думи, възприемане и пресъздаване на литературни и музикални произведения, анализ на външния вид на предметите,  свързана реч и граматически правилна реч;

 

·  Алгоритмично мислене: обработка на материали, съединяване и свързване; количествени, пространствени и времеви отношения; измерване; гъвкаво мислене, изграждане на стратегии за модели, запомняне на информация, измисляне на нови идеи; пресъздаване на символи; експериментиране;

Национален проект "Хубаво е в Детската градина" , Седмица на грънчарството- 23.10.2023 г. - 27.10.2023 г. ДГ Синчец, филиал с. Басарбово  с ръководител учител Кремена Трифонова


Децата обичат да се цапат, но и да творят. Да имат връзка със земята. Един прекрасен начин да обединим всички тези желания в едно е грънчарството. То е сред от най-древните занаяти в света, от който се оформя керамиката. В миналото познанието за него се е пазело в тайна и се предавало от поколение на поколение, от баща на син.

Грънчарството помага на духа, ума и тялото да работят в синхрон. Първо си представяш формата на предмета, родена от ума, и след това го извайваш с творчество и сръчни ръце.

ГРЪНЧАРСТВОТО Е СЪЗИДАНИЕ, ВРЪЗКА С ДУШАТА И ЕДНО ВЪЛНУВАЩО ПРЕЖИВЯВАНЕ. ЧРЕЗ НЕГО ДЕЦАТА СЕ УЧАТ ДА СЪЗДАВАТ, ДА РАЗВИХРЯТ АРТИСТИЧНИТЕ СИ УМЕНИЯ, НО И ДА БЪДАТ ВНИМАТЕЛНИ И ТЪРПЕЛИВИ.

Изложбата е разположена в Детската градина в с. Басарбово, заповядайте.