Проекти


Прочетете повече

2. ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 ГОДИНА

Прочетете повече

Прочетете повече

Национална програма "Заедно в грижа за ученика" - ДГ "Синчец" участва като партньор на СУ "Христо Смирненски", гр. Русе, кв. Долапите

Цел на проекта - Осъществяване на условия за екипна работа между учителите от начален етап и детските учители.

Nestle

Програма "Нестле - за по здрави деца"

Цел на проекта - изграждане на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот у децата. Програмата се  подкрепя от Министерството на образованието и науката , Министерството на младежта и спорта и Министерството на здравеопазването. 

Програма "Училищен плод / мляко" - Държавен фонд Земеделие

Цел - Трайно увеличение на консумацията на мляко, млечни продукти, мед, плодове и зеленчуци  в храненето на децата и формиране на здравословни хранителни навици. 

Проект "Градим  знания за Русе и България" финансиран по програма "Знание и растеж" на Общинска фондация "Русе - град на свободния дух" в партньорство с ДГ "Слънце"

Цел на проекта - предоставянето на повече знания за родното място на децата  гр. Русе и  глобално – към България. 

ДГ "Синчец" се включи в Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", финансиран от ОП НОИР в Дейност 1 "Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи". Формирани са три групи за допълнително обучение по български език. Високо квалифицирани педагози обучават децата чрез подходящи методи и похвати. 

140 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДОКЛАД Кръгла маса - Изтегли [doc]

Презентация Доклад -Нели Тодорова - Изтегли [pptx]